HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC MUA NHÀ

*

...các loại rủi ro pháp lý, vắt cơ hội làm giàu...

Bạn đang xem: Hợp đồng đặt cọc mua nhà


*
Sơ trang bị WebSite
*
Giới thiệu
*
Hướng dẫn thực hiện
*
Rss
*
Homepage
*
Widget
*
Phần mượt THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
*

*
Mẫu hòa hợp đồng

HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC

(Số: ……………./HĐĐC)

Hôm ni, ngày …………. mon …………. năm …………….., Tại ………………….…………………………

Chúng tôi bao gồm có:

BÊN ĐẶT CỌC (BÊN A):

Ông (Bà): …………………………………………………………………………. Năm sinh:………………..…….

CMND số: ………………………………… Ngày cấp ……………….. Nơi cung cấp ………………………………….

Hộ khẩu: ……………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………………..

BÊN NHẬN ĐẶT CỌC (BÊN B):

Ông (Bà): ……………………………………………………… Năm sinh:…………...…………………………….

CMND số: ………………………….…… Ngày cung cấp ……………….. Nơi cung cấp ……………………………………

Hộ khẩu: ……………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………………..

Hai bên gật đầu đồng ý tiến hành bài toán đặt cọc theo những văn bản sau đây:

ĐIỀU 1: TÀI SẢN ĐẶT CỌC (1)

……………………………………………………………………………………………………………...................

……………………………………………………………………………………………………………...................

……………………………………………………………………………………………………………...................

Xem thêm: Căn Hộ Mẫu Tiếng Anh Là Gì, 50 Từ Vựng Tiếng Anh Chuyên Ngành Bất Động Sản

ĐIỀU 2: THỜI HẠN ĐẶT CỌC

Thời hạn đặt cọc là: ................., Tính từ lúc ngày ….. tháng …… năm ……

ĐIỀU 3: MỤC ĐÍCH ĐẶT CỌC

Ghi rõ mục đích đặt cọc, văn bản thỏa thuận (cam kết) của các mặt về câu hỏi bảo vệ giao kết hoặc triển khai phù hợp đồng dân sự.

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

4.1. Bên A có những nhiệm vụ sau đây:

a) Giao tài sản đặt cọc cho Bên B theo như đúng thỏa thuận;

b) Giao kết hoặc tiến hành nhiệm vụ dân sự đang thỏa thuận tại Điều 3 nêu trên. Nếu Bên A từ chối giao kết hoặc tiến hành nhiệm vụ dân sự (mục đích đặt cọc ko đạt được) thì Bên A bị mất tài sản đặt cọc;

c) Các thỏa thuận hợp tác không giống ...

4.2. Bên A có những quyền sau đây:

a) Nhận lại gia sản đặt cọc từ Bên B hoặc được trả Khi tiến hành nhiệm vụ trả tiền cho Bên B trong ngôi trường vừa lòng 2 Bên giao ước hoặc tiến hành nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc đạt được);

b) Nhận lại cùng cài đặt gia sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc (trừ ngôi trường phù hợp tất cả thỏa thuận hợp tác khác) vào trường đúng theo Bên B từ chối bài toán giao kết hoặc tiến hành nhiệm vụ dân sự (mục đích đặt cọc ko đạt được);

c) Các thỏa thuận không giống ...

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

5.1. Bên B tất cả các nghĩa vụ sau đây:

a) Trả lại gia sản đặt cọc mang đến Bên A hoặc trừ nhằm thực hiện nhiệm vụ trả chi phí vào ngôi trường hợp 2 Bên giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc đạt được);

b) Trả lại gia sản đặt cọc cùng một khoản tiền tương đương cực hiếm gia tài đặt cọc cho Bên A (trừ trường hòa hợp có thỏa thuận khác) vào ngôi trường hòa hợp Bên B không đồng ý câu hỏi giao ước hoặc triển khai nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc không đạt được);

c) Các thỏa thuận khác ...

5.2. Bên B tất cả các quyền sau đây:

a) Ssống hữu tài sản đặt cọc nếu Bên A lắc đầu giao ước hoặc triển khai nghĩa vụ dân sự (mục tiêu đặt cọc ko đạt được).

b) Các thỏa thuận khác ...

ĐIỀU 6: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong quy trình tiến hành Hợp đồng nhưng tạo nên tnhãi ranh chấp, những mặt cùng nhau hội đàm xử lý trên cách thức kính trọng quyền hạn của nhau; vào ngôi trường hợp ko giải quyết và xử lý được, thì một trong các phía hai bên có quyền khởi kiện để thưởng thức TAND có thẩm quyền giải quyết và xử lý theo lao lý của luật pháp.

ĐIỀU 7: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A với bên B chịu đựng trách nát nhiệm trước lao lý về đầy đủ lời cam đoan sau đây:

7.1. Việc giao ước Hợp đồng này hoàn toàn từ nguyện, không trở nên lừa dối hoặc xay buộc;

7.2. Thực hiện đúng cùng vừa đủ tất cả các thỏa thuận hợp tác sẽ ghi trong Hợp đồng này;

7.3. Các cam đoan khác...

ĐIỀU 8: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

8.1. Hai mặt làm rõ quyền, nghĩa vụ cùng lợi ích vừa lòng pháp của bản thân mình được thỏa thuận trong hợp đồng này.

8.2. Hai mặt vẫn tự hiểu lại hòa hợp đồng này, đã hiểu cùng gật đầu đồng ý toàn bộ các lao lý đã ghi trong đúng theo đồng.

8.3. Hợp đồng này còn có hiệu lực thực thi hiện hành kể từ ngày …… mon ……. năm …… cho ngày …… tháng ….. năm …….

Hợp đồng được lập thành ………. (………..) phiên bản, mỗi mặt giữ lại một bản và có giá trị tương đồng.

BÊN A BÊN B

(Ký, điểm chỉ và ghi rõ bọn họ tên) (Ký, lăn tay với ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Mô tả chi tiết về gia sản đặt cọc (khoản chi phí hoặc kyên ổn khí quý, xoàn hoặc thứ có mức giá trị khác).Riêng đối với những tài sản là bất động sản thì rất cần được tuân theo những cơ chế của lao lý về đặt cọc.