Chúng ta cần những người quanh mình, như là những mảnh ghép của xã hội, để cùng tồn tại và phát triển.

Đang xem: Tại sao chúng ta cần có bạn bè

Bạn bè giúp nhau những lúc khó, chia sẻ những niềm vui, giải tỏa giúp những nỗi buồn.

Cũng có người nói, “tôi đâu cần bạn bè đâu, tôi đi làm nhận lương, cần gì tôi mua, thiếu gì tôi sắm. Không có bạn bè tôi vẫn sống được.”

Đúng mà không đúng.

Không có bạn bè thì chúng ta chỉ mới tồn tại thôi. Tồn tại trong một thế giới cô lập và nhỏ hẹp.

Và trong thế giới nhỏ hẹp đó, sẽ có nhiều lúc, chúng ta gục ngã, buồn khổ, cô đơn, cần lắm một sự giúp đỡ để giúp chúng ta đứng dậy. Nếu không thì chúng ta sẽ tự hủy hoại mình.

Khi đó, là lúc chúng ta cần tình bạn nhất. Là lúc mà chúng ta thiếu tình bạn nhất.

Xem thêm: Tập Đoàn Nguyễn Hoàng Là Ai

Nhưng, cũng nên có đôi lần như vậy chứ nhỉ. Vì những lần đó cho ta hiểu và trân trọng tình bạn hơn. Để không chỉ những lúc buồn khổ cô đơn, mà cả những lúc vui tươi hạnh phúc, ta cũng luôn nhớ để tề tựu bên bạn bè.

YOLO!

Thiết Kế Cuộc Sống

Là nhóm những người trẻ với khát vọng trở thành con người…

1

1
1 clap

1

1

*

Thiết Kế Cuộc Sống

Là nhóm những người trẻ với khát vọng trở thành con người của giá trị và đem đến giá trị cho người khác.

*

Written by

Tôi Có Thể Viết

Follow

Những bài viết ngắn mỗi ngày về những điều quan trọng trong cuộc sống

*

Thiết Kế Cuộc Sống

Là nhóm những người trẻ với khát vọng trở thành con người của giá trị và đem đến giá trị cho người khác.

Learn more.

chungcuad1.com is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Make chungcuad1.com yours.

Xem thêm: Cảm Âm Bài Hát Ngày Hạnh Phúc, Cảm Âm Sáo Trúc Ngày Hạnh Phúc

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

Write a story on chungcuad1.com.

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Start a blog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *