Tại sao khi làm mứt các loại củ, quả … trước khi dim đường người ta thường luộc qua nước sôi? 154323 điểm trần tiến ," /> Tại sao khi làm mứt các loại củ, quả … trước khi dim đường người ta thường luộc qua nước sôi? 154323 điểm trần tiến ," />

Tại sao khi làm mứt các loại quả củ ... trước khi rim đường người ta thường luộc qua nước sôi

" class="title-header">Tại sao khi làm mứt các loại củ, quả … trước khi dim đường người ta hay luộc qua nước sôi?
*

154323 điểm

trần tiến


*