Tại sao nói con người là chủ thể của lịch sử

Trắc nghiệm Công Dân 10 Bài 4 (có đáp án): Nguồn gốc vẫn dộng và phát triển của sự vật hiện tượng !!
Trắc nghiệm Công Dân 10 Bài 5 (có đáp án): Cách thức vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng !!
*