Tại Sao Phải Kháng Chiến Toàn Dân Toàn Diện Lâu Dài Dựa Vào Sức Mình Là Chính

Câu trả lời được xác thực chứa thông tin chính xác và đáng tin cậy, được xác nhận hoặc trả lời bởi các chuyên gia, giáo viên hàng đầu của chúng tôi.

Bạn đang xem: Tại sao phải kháng chiến toàn dân toàn diện lâu dài dựa vào sức mình là chính


*

Đường lối kháng chiến chống Pháp của Đảng ta là: kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kì, tự lực cánh sinh và tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế:

* Kháng chiến toàn dân:

- Cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta là cuộc cách mạng dân tộc dân chủ đánh đuổi thực dân Pháp xâm lược, bảo vệ độc lập chủ quyền, thống nhất đất nước. Vì vậy, đây là nhiệm vụ của toàn dân chứ không phải của riêng ai.

- Đường lối này xuất phát từ truyền thống "toàn dân đánh giặc" của dân tộc ta; Từ quan điểm "cách mạng là sự nghiệp của quần chúng" của chủ nghĩa Mác Lê-nin, tư tưởng "chiến tranh nhân dân" của chủ tịch Hồ Chí Minh. Và bởi "kháng chiến toàn diện" nên cần phải kháng chiến toàn dân. Nhằm huy động sức mạnh toàn dân, lực lượng vũ trang làm nòng cốt.

- Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến có đoạn: "Bất kì đàn ông, đàn bà, bất kì người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu tổ quốc".

* Kháng chiến toàn diện:

- Vì địch không chỉ đánh ta trên mặt trận quân sự mà còn đánh ta trên các mặt kinh tế, chính trị, văn hóa, ngoại giao nên ta phải thực hiện kháng chiến toàn diện trên tất cả các mặt.

- Nhờ kháng chiến toàn diện mới tạo điều kiện để kháng chiến toàn dân.

Xem thêm:

* Kháng chiến trường kì:

- Kế thừa và phát huy truyền thống dân tộc lấy ít địch nhiều, lấy yếu thắng mạnh, lấy chính nghĩa để thắng hung tàn,... đây là truyền thống đánh giặc lâu dài của dân tộc ta.

- Mặt khác, do so sánh lực lượng chênh lệch, âm mưu của địch là "đánh nhanh thắng nhanh". Nên ta phải tiến hành đánh lâu dài. Vừa đánh vừa phát triển lực lượng, làm tiêu hao sinh lực địch, gây cho chúng những khó khăn khi phải đánh lâu dài tại một đất nước xa xôi, không phù hợp về lương thực, khí hậu,...

- Đánh lâu dài là để đoàn kết, động viên sức mạnh toàn dân, bồi dưỡng sức mạnh toàn dân, làm cho ta càng đánh càng mạnh, để cuối cùng giành thắng lợi hoàn toàn.

* Kháng chiến tự lực cánh sinh và tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế:

- Đảng ta hiểu rõ, mối quan hệ giữa yếu tố khách quan và chủ quan. Trong đó, yếu tố chủ quan là quan trọng nhất. Tự lực cánh sinh là yếu tố quan trọng, chỉ có tự thân nỗ lực mới có thể phát huy được sức mạnh của mình - "đem sức ta mà giải phóng cho ta".

- Mặc dù vậy, ta vẫn coi trọng sự giúp đỡ từ bên ngoài. Cuộc kháng chiến của nhân dân ta là cuộc chiến tranh chính nghĩa, giải phóng dân tộc khỏi đế quốc thực dân xâm lược. Vì vậy, ta cần kêu gọi và tranh thủ sự ủng hộ của các lực lượng tiến bộ trên thế giới.